Wij werken aan

Duurzaam toerisme

Een blik op duurzaam toerisme

Duurzaam toerisme

Hoe gaan bestemmingen om met het stijgende aantal toeristen? Hoe beschermen nationale parken hun gebied en blijven ze ook aantrekkelijk voor bezoekers? En hoe houd je de bewoners van populaire toeristische bestemmingen tevreden? Allemaal actuele vraagstukken die raken aan de verduurzaming van recreatie en toerisme. Wij vertellen u graag meer over duurzaam toerisme en hoe wij hier een bijdrage aan leveren in dit kennisdossier.

Drie perspectieven

De effecten van toerisme zijn te categoriseren naar ‘ecologisch’, ‘economisch’ en ‘sociaal’. Hieronder worden de verschillende perspectieven toegelicht.

Economisch perspectief

Toerisme levert vaak economische groei, inkomsten en baankansen op. Toeristische bestedingen maken investeringen mogelijk in diensten, fysieke investeringen en infrastructuur die het leven van zowel de lokale bewoner als de toerist kunnen verbeteren. Het is hierbij van belang dat de economische opbrengsten daadwerkelijk teruggaan naar partijen in het gebied zelf. Met beleid kan voorkomen worden dat een deel van omzet naar (internationale) investeerders vloeit of dat prijsstijgingen door een populariteitstoename van een gebied worden opgevangen.

Ecologisch perspectief

Toerisme kan een positieve invloed hebben op de natuur en beschermde gebieden. De economische opbrengsten van toerisme kunnen bijvoorbeeld worden ingezet om de lokale flora en fauna te beschermen door het creëren van nationale parken en het opzetten van beschermende programma’s. Negatieve effecten vinden we in de vorm van afval, lucht- en watervervuiling, CO2-uitstoot en (recreatie)druk en verstoring in de natuur. Afhankelijk van het type en gedrag van toeristen kan er, met name in natuurgebieden, sprake zijn van een groot negatief effect van toerisme.

Sociaal perspectief

Op sociaal gebied kan toerisme bijdragen aan het verbeteren van de levenskwaliteit. Bezoekers kunnen zorgen voor gezelligheid en door medegebruik het behoud of uitbreiding van voorzieningen stimuleren. Er worden voor huidige en toekomstige bezoekers nieuwe infrastructuur en faciliteiten ontwikkeld, waar ook inwoners van profiteren. Ook is het een manier om de eigen cultuur te laten zien en behouden en wereldwijde connecties op te bouwen. Bezoekers (teveel of bepaalde groepen) kunnen echter ook overlast bezorgen, bijvoorbeeld parkeeroverlast, geluid of verlies van privacy voor bewoners.

Tijd voor duurzaam toerisme

Net als veel andere sectoren moet toerisme duurzamer. We willen dat toerisme positief bijdraagt aan de omgeving, de economie én de samenleving. De negatieve effecten willen we voorkomen en minimaliseren. Het is tijd voor ‘duurzaam toerisme’. Duurzaam toerisme gaat over de balans tussen de positieve en negatieve effecten van toerisme. Het is een vorm van recreatie die bijdraagt aan de lokale economie en positieve ervaringen en belevingen van de lokale bewoners en de toerist, zonder daarbij een te grote negatieve impact achter te laten op de natuur en maatschappij. De balans tussen economie, ecologie en het sociale aspect is hierbij van belang.

Aan de balans tussen de negatieve en positieve effecten van toerisme en recreatie moet altijd gewerkt worden. Een duurzame bestemming is nooit af. Door te handelen naar de ideeën achter duurzaam toerisme en dit als speerpunt te nemen kunnen er zeker meer duurzame vormen van toerisme ontwikkeld worden. Met als resultaat bewuste bestemmingen die voor een waardevolle bijdrage aan de maatschappij en milieu zorgen.

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) heeft in hun onderzoek naar Waardevol Toerisme in 2019 vastgesteld dat er een perspectiefwisseling nodig is in het Nederlandse toerismebeleid. Waar nu de focus vooral op het economische profijt ligt moet de blik verschoven en verbreed worden naar de toenemende kansen en gevolgen van toerisme. Zij stimuleren daarom overheden en toerismeorganisaties om actie te ondernemen op het gebied van duurzaam en waardevol toerisme.

Aan de slag met duurzaam toerisme

Wij werken aan duurzame bestemmingen. Graag ondersteunen wij u met onze kennis en expertise.

 • Vergroten kennis en bewustzijn
  Wij helpen eerste stappen te zetten en prikkelen organisaties om na te denken en aan de slag te gaan met duurzaam toerisme. Bijvoorbeeld door workshops of trainingen.
 • Visie duurzaam toerisme
  Wij ontwikkelen een visie op duurzaam toerisme en recreatie.
 • Integreren duurzaam toerisme in bestaand toerismebeleid
  Wij maken een actieplan om duurzaam toerisme op te nemen in het bestaande toerismebeleid.
 • Onderzoek duurzaam toerisme
  Wij maken een analyse van de huidige situatie, brengen verbeterpunten en kansen in kaart en geven en advies over vervolgstappen.
 • Uitvoeringsprogramma duurzaam toerisme
  Wij stellen een uitvoeringsprogramma’s op voor het uitwerken en implementeren van duurzame maatregelen.
 • Europese subsidies
  Wij geven advies over (EU)subsidies voor verduurzaming van toerisme.

Hierbij zetten wij onze expertise in op het gebied van bezoekersmanagement, duurzame mobiliteit, druk en draagkracht, vitale vakantieparken, klimaatadaptatie, circulaire economie en energie.

Meer weten?

Neem direct contact op met onze expert duurzaam toerisme Saskia Roos via saskia.roos@bureaubuiten.nl of bel naar 06-428427430. We helpen u graag verder!