Nieuws

Just Transition Fund: nieuwe subsidiekansen voor industriële regio’s in Nederland

Just Transition Fund: nieuwe subsidiekansen voor industriële regio’s in Nederland

Vanaf begin 2023 gaat het nieuwe Europese Just Transition Fund (JTF) open en kunnen subsidies worden aangevraagd. Het JTF is bedoeld om de sociaaleconomische gevolgen van de transitie naar een duurzame, klimaatneutrale economie op te vangen. Bureau BUITEN heeft de afgelopen jaren samen met regio’s, het Rijk en collega-adviesbureaus gewerkt aan de programmering van het JTF.  In dit artikel vertellen wij u over het budget, de scope, doelgroepen, activiteiten en planning van het programma. Ook vertellen wij u over hoe wij u kunnen ondersteunen bij het uitwerken van projecten voor het JTF.

Ruim € 600 miljoen beschikbaar voor Nederlandse industriële regio’s

Sommige industriële regio’s worden sociaaleconomisch hard geraakt door de klimaattransitie; zonder ingrijpen dreigen veel banen verloren te gaan. Het JTF zet daarom in op een transitie die rechtvaardig verloopt. Het totale JTF-budget voor Nederland bedraagt € 623 miljoen. Het programma loopt van 2021 tot 2027.

Geografische scope

Het programma kent een regionale focus. Het JTF is één nationaal programma, met een specifieke invulling en een gealloceerd bedrag per regio. Alleen regio’s die economisch sterk afhankelijk zijn van energie-intensieve industrie komen in aanmerking. Het gaat in Nederland om:

  • Noord-Nederland (Provincie Groningen & gemeente Emmen)
  • Regio Rijnmond
  • Regio IJmond (met o.a. de staalindustrie)
  • Regio Zuid-Limburg (met chemiecluster Chemelot)
  • Regio West-Noord-Brabant (met o.a. industriecluster Moerdijk)
  • Regio Zeeland (Zeeuws Vlaanderen en Vlissingen Oost)

Doelgroepen en type activiteiten

Het JTF is bedoeld voor bedrijven (met nadruk op MKB), kennis- en onderwijsinstellingen, arbeidsmarktpartijen, samenwerkingsverbanden en andere partijen die werken aan een duurzame economie. Het JTF zet daarbij in op drie sporen:

  1. Innovatie: projecten die leiden tot economische diversificatie, modernisering en de omschakeling naar een duurzame en toekomstbestendige industrie.
  2. Investeringen in technologie, systemen en infrastructuur: projecten die de benodigde ‘hardware’ ontwikkelen voor de transitie (denk aan groene waterstof, elektrificatie en CO2-infrastructuur).
  3. Arbeidsmarkt: het gaat daarbij om het creëren van nieuwe werkgelegenheid, bijscholing en omscholing van werknemers en werkzoekenden, hulp bij het zoeken naar werk voor werkzoekenden en actieve integratie van werkzoekenden.

Planning en openstelling

Momenteel wordt gewacht op de goedkeuring van het Nederlandse JTF-plan door de Europese Commissie. Naar verwachting zal de eerste openstelling in het voorjaar van 2023 plaatsvinden en wordt er een groot deel van de middelen al in 2023 toegekend.

Betrokkenheid en rol Bureau BUITEN

Bureau BUITEN ondersteunde zowel IJmond (in opdracht van de Omgevingsdienst IJmond) als Zuid-Limburg, West-Noord-Brabant en Zeeland (in opdracht van Stimulus en de zuidelijke provincies) bij de JTF-programmering. Aan de basis van de regionale JTF-plannen lagen ‘transitie-strategieën’, die we samen met adviesbureau CE Delft en met regionale stakeholders hebben opgesteld. Ook was Bureau BUITEN samen met collega-adviesbureau ERAC, het Rijk en de betrokken regio’s en intermediaire instanties betrokken bij het opstellen van één nationaal programma.

Ondersteuning bij uitwerking van projecten

Heeft uw organisatie ambities of concrete plannen die bijdragen aan overgang naar duurzame industrie en economie in één van de JTF-regio’s? Bijvoorbeeld door inzet op innovatie, op de ontwikkeling van nieuwe infrastructuur voor een duurzame industrie, of op het gebied van arbeidsmarkt? Dan biedt het JTF mogelijk subsidiekansen. Bureau BUITEN kan u adviseren over de slagingskansen van een JTF-aanvraag, en ondersteunen bij de verdere projectontwikkeling, consortiumvorming, en het uitschrijven en indienen van de aanvraag (penvoerderschap).

Meer weten

Of neem voor meer informatie contact op met Maarten Kruger, maarten.kruger@bureaubuiten.nl

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht