Project

Kennismontage circulaire economie en ruimte

Kennismontage circulaire economie en ruimte

Nederland is volop bezig met de transitie naar een circulaire economie. Dat is een flinke opgave waarbij er naast technologische, maatschappelijke en economische veranderingen ook een grote ruimtelijke impact verwacht wordt (en nu al zichtbaar is). Over de precieze ruimtelijke impact is nog veel onduidelijk, terwijl het noodzakelijk is dat overheden de circulaire economie al wel meenemen in ruimtelijke plannen die nu ontwikkeld worden.

Behoefte aan overzicht en handvatten

Er is dus behoefte aan een overzicht van de bestaande kennis over de ruimtelijke effecten van de circulaire economie en aan handvatten voor het opstellen van ruimtelijke strategieën en beleid voor circulaire economie.

Daarom hebben de ministeries van BZK en I&W aan Bureau BUITEN, CE Delft  en BVR gevraagd om onderzoek te doen naar:

  1. de beschikbare kennis over circulaire economie en ruimte;
  2. bouwstenen voor ruimtelijke strategieontwikkeling in drie fasen: inventarisatie en onderzoek, strategievorming, beleidsimplementatie;
  3. een visie op een aanpak voor een samenhangende strategie op gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau.

Grondige analyse en dialoog met het werkveld

Om tot de kennismontage te komen hebben we ruim 130 studies en (ontwerpende) onderzoeken over het thema circulaire economie en ruimte geanalyseerd, ontwerpend onderzoek uitgevoerd en  beleidsmarkers en experts uitgenodigd om mee te denken bij interactieve dialoogtafels.

Resultaten

In de kennismontage bekijken we de ruimtelijke effecten per gebiedstype, per sector en per R-strategie. Ook biedt de rapportage handvatten en aanknopingspunten  voor ruimtelijk beleid; lokaal, (boven)regionaal en nationaal. De kennismontage biedt een aantal belangrijke inzichten:

  • Circulaire activiteiten en de benodigde ruimtevraag zullen naar verwachting (sterk) toenemen. Dit geldt specifiek voor strategische locaties, zoals bedrijfslocaties met een hoge milieucategorie, aan water gelegen bedrijventerreinen, de grote industriële clusters en bedrijventerreinen in stadsranden.
  • De analyse van bestaande onderzoeken laat zien dat een kwantificering van de circulaire ruimtevraag nog grotendeels onbekend is en dat er een behoefte bestaat hierover meer kennis te ontwikkelen.
  • De studie presenteert een tiental bouwstenen voor ruimtelijke strategieontwikkeling in drie fasen: inventarisatie en onderzoek, strategievorming en beleidsimplementatie.
  • In de kennismontage schetsen we ook oplossingsrichtingen voor hoe overheden in samenhang tot een gezamenlijke afgestemde ruimtelijke visie kunnen komen.
  • Het rapport benadrukt de noodzaak van samenwerking binnen het Rijk en tussen Rijk en regio’s. Coördinatie op gemeentelijk, provinciaal en (inter)nationaal niveau is cruciaal om beleid te ontwikkelen en om op optimaal ruimtelijk schaalniveau grondstofketens te sluiten.

Meer informatie?

Meer weten of een keer sparren over wat de circulaire economie voor jouw regio betekent? Neem contact op met Jos van Heest, e-mailadres jos.vanheest@bureaubuiten.nl.

Lees hier de rapportage van de kennismontage circulaire economie en ruimte.