Wij werken aan

Energie en duurzame omgeving

Samenwerken aan een duurzame leefomgeving

Energie en duurzame omgeving

We staan voor maatschappelijke uitdagingen die een groot effect hebben op onze leefomgeving. Denk aan het verduurzamen van onze energievoorziening, het stikstofvraagstuk, hittestress en waterproblematiek. De urgentie om ons in te zetten voor een duurzame leefomgeving, waarin er voldoende en geschikte ruimte is voor duurzame energie, klimaatadaptatie en een volledig circulaire economie, is groter dan ooit.

Duurzame toekomst

Het vraagt om visievorming en strategieën op de lange termijn en tegelijkertijd om concrete doelen en acties op de korte en middellange termijn. De adviseurs van Bureau BUITEN stellen visies, strategieën en concrete actieplannen op. We betrekken daarbij de omgeving en begeleiden het proces. Zo werken we samen aan een duurzame toekomst.

Wij adviseren over drie thema’s: energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie.

Energietransitie

Een belangrijk onderdeel van een duurzame leefomgeving is de energietransitie. Dat is geen eenvoudige opgave. Er moet een nieuw energiesysteem komen met energie uit hernieuwbare bronnen en er moet een balans zijn tussen energievraag en -aanbod.

In veel regio’s en gemeenten wordt er volop aan de energietransitie gewerkt. Er zijn (eerste) energiestrategieën, -visies en -programma’s vastgesteld. Het is zaak om nu van planvorming naar uitvoering te gaan. Bureau BUITEN helpt met advies, onderzoek en het begeleiden van processen om de energietransitie te versnellen.

Lees meer over wat wij daarin kunnen betekenen in het kennisdossier over energietransitie.

Circulaire economie

Het kabinet heeft voor Nederland de ambitie vastgesteld om in 2050 volledig circulair te zijn en in 2030 50% minder primaire grondstoffen (mineralen, metalen en fossiel) te gebruiken. Gemeenten en regio’s zitten nu middenin deze transitie en wij helpen graag met de praktische vertaling van de circulaire ambities.

Bij Bureau BUITEN helpen we gemeenten met het inspelen op de ruimtelijke economische betekenis van de circulaire economie. Zo doen we onderzoek en geven we advies op het gebied van de ruimtelijke effecten van de circulaire economie, circulaire economie op bedrijventerreinen en kantoorlocaties, werkgelegenheidseffecten van circulaire economie en subsidieadvies en projectmanagement van EU-projecten over circulaire economie.

Lees meer over de circulaire economie in onze factsheet.

Klimaatadaptatie

Als gevolg van klimaatverandering wordt ons land natter en warmer. Opgaven rondom waterveiligheid, wateroverlast, hitte en droogte worden daarom steeds urgenter. Om de schade en overlast hiervan zo veel mogelijk te beperken is het nodig om klimaatadaptieve maatregelen te nemen.

De adviseurs van Bureau BUITEN pakken deze vraagstukken graag op met:

  • advies over vergroening, aanpak van hittestress en waterinfiltratie van de publieke ruimte
  • specifieke expertise over verduurzamen en klimaatadaptief maken van bedrijventerreinen
  • kennis over (EU)subsidiekansen liggen en hoe deze te verzilveren
  • procesbegeleiding en omgevingsmanagement bij complexe ruimtelijke vraagstukken

Meer informatie?

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Of wilt u een keer vrijblijvend met ons in gesprek? Neem contact op met Jos van Heest, e-mailadres jos.vanheest@bureaubuiten.nl of bel ons op 030-2318945.

Energie en duurzame omgeving
Project

Kansen voor werkgelegenheid door circulair bouwen