Project

Een aanpak voor vitale stads- en dorpskernen gemeente Rhenen

Een aanpak voor vitale stads- en dorpskernen gemeente Rhenen

Om haar stads- en dorpskernen vitaal te houden wil de gemeente Rhenen inzetten op het verbeteren, stimuleren en versterken van de onderlinge samenwerking tussen verschillende stakeholders binnen de gemeente. Daarom werkte Bureau BUITEN in opdracht van de gemeente en in samenwerking met Nieland Consultancy aan een aanpak voor vitale stads- en dorpskernen.

Samenwerking op verschillende niveaus

Het plan van aanpak richt zich op samenwerking op verschillende lagen:

  • Samenwerking binnen verschillende sectoren, waaronder de toeristisch-recreatieve sector.
  • Samenwerking tussen verschillende sectoren.
  • Samenwerking tussen de verschillende stads- en dorpskernen.

We hebben geconstateerd dat er een aantal opgaven liggen die opgepakt moeten worden om de samenhang en verbinding tussen de kernen en sectoren te bevorderen. Met als doel naar de toekomst toe vitale stads- en dorpskernen in de gemeente Rhenen. Deze constateringen zijn gebaseerd op een participatietraject bestaande uit een aantal interviews en een drietal bijeenkomsten met stakeholders uit gemeente Rhenen.

Vier thema’s

Wat er nodig is om de samenwerking binnen deze verschillende lagen te verbeteren is uitgewerkt aan de hand van vier thema’s: de binnenstad, het vestigingsklimaat, de vrijetijdssector en evenementen. Zo is gebleken dat er in de binnenstad behoefte is aan organisatiekracht, dat het voor het vestigingsklimaat nodig is het bestaande kwartaaloverleg te professionaliseren en dat er bij de toeristisch-recreatieve ondernemers behoefte is aan elkaar (beter) leren kennen, kennisuitwisseling en gezamenlijke productontwikkeling. Voor het versterken van de samenwerking rondom evenementen is het nodig initiatiefnemers beter te ondersteunen bij het vergunningsproces en om een evenementenkalender op te stellen.

Plan van aanpak en actieprogramma

Om te komen van een advies naar actie hebben we geadviseerd om in te zetten op een fasering van een aantal ‘sleutelacties’ op de korte en lange termijn. Voor de korte termijn is een schematisch plan van aanpak uitgewerkt en voor de lange termijn is geschetst hoe de samenwerking zich in de toekomst verder kan ontwikkelen, formaliseren en professionaliseren. Daarnaast zijn er in een actieprogramma een aantal concrete acties benoemd die de komende jaren uitgevoerd moeten worden om bij te dragen aan het versterken van de vitaliteit van de stads- en dorpskernen binnen gemeente Rhenen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze aanpak voor vitale stads- en dorpskernen in gemeente Rhenen? Of wilt u weten wat wij voor uw gemeente of regio kunnen betekenen op het gebied van vitaliteit, toerisme, recreatie en economie? Neem dan contact op met Maaike Notenbomer via maaike.notenbomer@bureaubuiten.nl