Project

Integrale visie vrijetijdseconomie gemeente Hoeksche Waard

Integrale visie vrijetijdseconomie gemeente Hoeksche Waard

Recreatie en toerisme hebben een belangrijke toegevoegde waarde voor de Hoeksche Waard. Een sterke vrijetijdseconomie is niet alleen van economisch, maar ook van maatschappelijk belang. Gemeente Hoeksche Waard wil de kansen die de vrijetijdseconomie biedt, zo goed mogelijk benutten. Daarom is in het Hoofdlijnenakkoord en het Programma Economie vastgelegd dat er een Visie Vrijetijdseconomie wordt opgesteld, waarin de gemeente samen met betrokken partijen de gewenste ontwikkelrichting bepaalt. Bureau BUITEN begeleidde de gemeente bij het opstellen van deze integrale visie.

Een integrale visie

In de Visie Vrijetijdseconomie heeft de gemeente samen met ondernemers en andere betrokken partijen de ambities en doelen voor de vrijetijdseconomie in 2030 vastgelegd. De visie beschrijft wat de Hoeksche Waard als toeristisch-recreatieve bestemming te bieden heeft en wat de belangrijkste doelen op dit gebied voor de toekomst zijn. Dit biedt kansen voor de vrijetijdssector waarmee ook werkgelegenheid, de aantrekkingskracht als woongemeente en het niveau van voorzieningen gebaat zijn. Waardevolle toerisme en recreatie, passend bij de identiteit van het eiland en van meerwaarde voor de economie en de gemeenschap, zijn hierbij het uitgangspunt.

Wethouder Paul Boogaard: “Recreatieve voorzieningen moeten passen bij de aard en schaal van de Hoeksche Waard. Dat wil niet zeggen dat we alles maar beter bij het oude kunnen laten. Vorig jaar bleek uit een enquête onder inwoners dat er volop ruimte voor verbetering was. De visie is echt een breed gedragen stuk en daarmee een compliment waard voor iedereen die eraan heeft bijgedragen.”

Proces in twee fases

De Visie Vrijetijdseconomie is tot stand gekomen in 2 fasen:

  • Fase 1 – Verkenningsfase, met als eindproducten een Inventarisatiedocument met een analyse van de huidige situatie van recreatie en toerisme in de Hoeksche Waard en de keuzenota met stellingen voor mogelijke ontwikkelrichtingen;
  • Fase 2 – Uitwerkingsfase, met als eindproduct een gedragen Visie Vrijetijdseconomie. Bij deze fase hoort ook het opstellen van een uitvoeringsprogramma met concrete acties, na vaststelling van het visiedeel door de gemeenteraad.

Ondernemers, culturele organisaties, natuurbeheerders, inwoners en andere belanghebbenden zijn op verschillende manieren bij de totstandkoming van de visie betrokken. Zo hebben wij verschillende gesprekken gevoerd met een aantal belangrijke partijen in de gemeente, is er een enquête uitgezet onder inwoners, overlegden wij regelmatig met de externe klankbordgroep en organiseerden we een brede werksessie om zo veel mogelijk input en ideeën op te halen voor de visie.

En een concreet uitvoeringsprogramma

Dit alles resulteerde in 2021 in een door de gemeenteraad vastgestelde visie vrijetijdseconomie. Na vaststelling is de visie in samenwerking met belanghebbenden uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma met concrete acties en prioritering voor de komende jaren tot 2030. We kunnen immers niet alles tegelijk.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de visie vrijetijdseconomie voor de gemeente Hoeksche Waard? Of wilt u weten wat wij voor uw gemeente of regio kunnen betekenen op het gebied van economie, toerisme en recreatie? Neem dan contact op met Daphne van der Veer via daphne.vanderveer@bureaubuiten.nl.