Project

Kampen aan de slag met strategische koersbepaling

Kampen aan de slag met strategische koersbepaling

Er komen grote vraagstukken af op Nederlandse gemeenten, onder andere op het gebied van klimaat, energie en verstedelijking. De gemeente Kampen wil op deze vraagstukken graag een integraal strategisch antwoord bieden en heeft daarom behoefte aan een strategische koersbepaling die antwoord geeft op de vraag: Wat voor gemeente wil Kampen zijn?

Strategische koersbepaling

De gemeenteraad van Kampen heeft daarom in december een initiatiefraadsvoorstel aangenomen ter opstelling van een strategische koersbepaling voor Kampen. Bureau BUITEN heeft de gemeenteraad en griffie van Kampen ondersteund in het opstellen van het raadsvoorstel.

Inhoudelijke kaders en participatieproces

Deze ondersteuning was gericht op het bepalen van de inhoudelijke kaders en het bijbehorende participatieproces. Daarbij ging het bijvoorbeeld over de scope van de koersbepaling (welke beleidsdomeinen) en het schaalniveau (op wijk of stadsniveau), het vormgeven van een zorgvuldig participatieproces, en de vorm van eindproduct.

In gesprekken met de verschillende raadsfracties werden de verschillende ideeën opgehaald, waarna de raadswerkgroep in verschillende verdiepende sessies inging op de verschillende opties en hier richting aan gaf. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad het initiatiefvoorstel ingediend en dit aangenomen.

Toekomstige beleid en dialoog

Als vervolg op het initiatiefvoorstel gaat de gemeente Kampen nu inhoudelijk aan de slag met de vraag Wat voor gemeente wil Kampen zijn?, met ondersteuning van Bureau BUITEN en MUST. De strategische koersbepaling zal niet alleen richting geven aan de toekomstige beleidskeuzes van de gemeente Kampen maar ook een dialoog starten met inwoners en stakeholders over de toekomst van Kampen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Maarten Kruger, maarten.kruger@bureaubuiten.nl.