Project

Verkenning naar regionaal bezoekersmanagement Zuid-Kennemerland

Hoe zorg je als regio voor een goede spreiding van bezoekers om natuurgebieden te beschermen?

Verkenning naar regionaal bezoekersmanagement Zuid-Kennemerland

Het Nationaal Park Zuid Kennemerland gaat samen met de regio aan de slag voor een betere spreiding en meer opvangmogelijkheden voor buitenrecreatie en -toerisme in de regio Zuid-Kennemerland. Zij doen dit door samen te werken met de regio om bezoekersstromen te managen. Voor het opstellen van het plan van aanpak en het begeleiden van het proces zijn landschapsarchitect Bureau Smartland en recreatiedeskundige Bureau BUITEN ingeschakeld.

Groeiende recreatiedruk

De groeiende recreatiedruk zorgt voor een steeds zwaardere belasting op natuurgebieden. Het is daarom van belang als regio beter samen te werken voor een duurzame(re) en goede verdeling van recreatie.

Bureau BUITEN en Bureau Smartland faciliteerden het proces rondom bezoekersmanagement in de regio Zuid-Kennemerland voor gezamenlijke afspraken voor de korte en lange termijn. Het doel was dat de belangrijkste aanbieders van (buiten) recreatie een gezamenlijke visie en ambitie opstelden met concrete maatregelen om tot een goede verdeling van recreanten te komen in de regio. Hiervoor organiseerden we (groeps)gesprekken, is er een vragenlijst onder beheerders opgesteld en zijn er een viertal werkbijeenkomsten met stakeholders en beheerders van alle deelgebieden geweest.

Toolkit recreatiezonering

Voor de regio stelden we een methodiek voor recreatiezonering op en werkten dit uit in een toolkit. Ook is er een analyse gedaan, gericht op het inspelen op de voorkeuren van de leefstijlen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over hoe om te gaan met specifieke groepen, zoals hondenuitlaat services en sportgroepen. En hoe verleid je ze om andere gebieden op te zoeken?

Eindrapport

Het eindrapport is een co-creatie van Smartland landscape architecture en Bureau BUITEN samen met 16 organisaties, te weten provincie, gemeenten, terrein beherende organisaties en Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Het rapport is een verkenning van hoe in onderlinge afstemming het recreatief gebruik van het landelijk gebied, met daarin groene natuurgebieden, nu en in de nabij toekomst goed georganiseerd kan worden. Het rapport geeft veel ideeën over opgaven en kansen in de regio en bovenal inspiratie voor de prachtige en goed toegankelijke groene regio die Kennemerland Zuid kan zijn.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Saskia Roos, e-mailadres saskia.roos@bureaubuiten.nl.