Nieuws

Volgende stap in verbetering bereikbaarheid Voorne-Putten en Haven Rotterdam

Volgende stap in verbetering bereikbaarheid Voorne-Putten en Haven Rotterdam

Goed nieuws voor Voorne-Putten en de haven van Rotterdam. Het onderzoek naar maatregelen om de bereikbaarheid van het eiland Voorne-Putten en de Rotterdamse haven te verbeteren is tijdens het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) op 26 november jl. vastgesteld. Hiermee is een volgende stap gezet om de verkeersproblematiek op het eiland en in het havengebied structureel te verbeteren.

Onderdeel van Programma MoVe

In 2020 hebben de vier gemeenten op Voorne-Putten, de Provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het Havenbedrijf Rotterdam een verdiepend onderzoek laten uitvoeren naar mogelijke maatregelen om de bereikbaarheid van het eiland Voorne-Putten en de Rotterdamse haven te verbeteren. Het eiland Voorne-Putten is met drie bruggen verbonden met het omringende gebied. Twee ervan sluiten in het Rotterdamse Havengebied aan op de drukbereden A15. In de avond- en ochtendspits en wanneer er zich calamiteiten voordoen, loopt het verkeersnetwerk in het gebied snel vast waardoor er files ontstaan.

Het project valt onder het Programma MoVe (Mobiliteit en Verstedelijking), waarin Rijk en regio samenwerken aan de verbetering van de bereikbaarheid in de MRDH. Bureau BUITEN trad op als procesbegeleider van het project ‘Aanpak Bereikbaarheid Voorne-Putten en Haven Rotterdam’. In deze rol zorgden wij voor de organisatie van het project, de afstemming tussen alle betrokken partijen, de bewaking van de kwaliteit van het proces en de opgeleverde rapporten en het proces richting het BO MIRT.

Onderzoek naar 23 maatregelen en extra oeververbinding

In het in 2020 uitgevoerde onderzoek zijn door onderzoeksbureau Royal Haskoning DHV 23 maatregelen voor de middellange en lange termijn onderzocht en met elkaar vergeleken op verschillende criteria (o.a. reistijd, bereikbaarheid van banen, doorstroming en kosten). Deze maatregelen zijn ingedeeld in een aantal maatregelpakketten. Uit de vergelijking van deze maatregelpakketten blijkt dat een maatregelenpakket, waarbij o.a. rotondes op de N57 vervangen worden door ongelijkvloerse kruisingen, de Harmsenknoop wordt aangepast en de aansluiting van de Hartelverbinding op de N218 wordt verbeterd, het grootste oplossend vermogen heeft tegen relatief beperkte kosten.

Parallel aan deze studie hebben de regiopartijen ook onderzoek laten uitvoeren naar de optie van een extra oeververbinding. Hieruit is gebleken dat de Welplaat-variant (oeververbinding van de A15 naar de N218 tussen Geervliet en Spijkenisse) het grootste oplossend vermogen heeft voor de verkeersproblematiek. Ook verbetert hierdoor de robuustheid van het verkeersnetwerk van Voorne-Putten het meest.

Verdiepend onderzoek in 2021

Tijdens het BO MIRT is besloten tot een door Rijk en regio gezamenlijk uit te voeren vervolgonderzoek in 2021. Doel van dit onderzoek is om tot een definitieve selectie van maatregelen te komen die de bereikbaarheid van het eiland en de haven structureel verbeteren. De resultaten van het onderzoek van afgelopen jaar worden als uitgangspunt genomen. Er wordt gekeken welke van de onderzochte maatregelen het meest wenselijk zijn en er wordt nog gezocht naar extra maatregelen aan de oostkant van het eiland. In deze nadere analyse spelen kosten, planning, fasering en inpassing (o.a. rondom Natura 2000-gebied) een belangrijke rol.

Naast het onderzoek laten de gemeenten op Voorne-Putten, de Provincie Zuid-Holland en de MRDH ook nog een separate, verdiepende studie uitvoeren naar het effect van een extra oeverbinding via het Welplaat-tracé.

Meer informatie over onze bereikbaarheidsprojecten?

Onze adviseurs ondersteunen vele mobiliteits- en andere projecten met proces- en omgevingsmanagement. Wij vertellen u daar graag meer over. Neem contact op met Sander Kooijman, e-mailadres sander.kooijman@bureaubuiten.nl.

 

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht